กลุ่มงานโครงการพระราชดำริ ยินดีต้อนรับ    
หน้าแรก
บทบาทภารกิจ
บุคลากร
ติดต่อเรา
เมนูหลัก
โครงการที่สำคัญ
link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ

หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงานภายในกองพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

หน่วยงานอื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธุ์

โครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชน
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60
พรรษา พ.ศ. 2558


โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร
ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2558

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ภาพข่าว/กิจกรรม
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า
ทีปังกรรัศมีโชติ ณ วัดสิงห์สุทธราวาส อำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
เมื่อวันที่ 21-24 เมษายน 2558 เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ
รณรงค์เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกัน
ชุมชนตามพระราชดำริ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสกลนคร
โดยมี ว่าที่ร้อยตรีกิตติ  ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ สำนักพระราชวัง
เป็นประธาน

เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม  2558 เข้าร่วมติดตามความก้าวหน้า
การดำเนินงานศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำร
จังหวัดระยอง และศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
โดยมีพลเอกนิพนธ์  ภารัญนิตย์ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตาม
พระราชดำริ พร้อมด้วยนายสุรเดช เตียวตระกูล ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เข้าร่วมติดตาม

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม  2558 เข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกร
ระดับประเทศ ประจำปี 2558 ณ กองกำกับการ 1 กองบัญชาการ
ฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายพระรามหก
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ 4-6 มีนาคม 2558 ร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (สปก.) ในการจัดนิทรรศการโครงการเทิดพระเกียรติ "การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" ณ บริเวณ
หน้าสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม
เมื่อวันที่ 22-27 กุมภาพันธ์ 2558 นายสงกรานต์  ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมงาน "99 ปี สหกรณ์ไทย รวมน้ำใจปวงประชา ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าถวายพ่อของแผ่นดิน"
ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ได้ร่วมกับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการจัด
นิทรรศการ โครงการเทิดพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน  2557 นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร
ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2558 อ่านต่อ...
ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เมื่อวันที่ 29 เมษายน
2557 ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดกำแพงเพชร
อ่านต่อ...
เมื่อวันที่  22  เมษายน  2557 นายโอฬาร  พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในงานแถลงข่าว
การจัดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเทิดพระเกียรติ
ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2557
อ่านต่อ...
เมื่อวันที่  10 เมษายน  2557  นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร
ชั้น 2
อ่านต่อ...

เมื่อวันที่  2  ธันวาคม  2556  นายโอฬาร  พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช ตำบลไล่โว่
อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อ่านต่อ...
                                         

  
 
สาระน่ารู้


 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

track net visits

 

กลุ่มงานโครงการพระราชดำริ กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900
โทร.0 2561 4878,0 2940 6051