ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มส่งเสริมการจัดการเขต
เหมาะสมสำหรับการปลูกพืช
กลุ่มเกษตรชลประทาน
กลุ่มโครงการพระราชดำริ
กลุ่มส่งเสริมการเกษตรเขต
พัฒนาพิเศษ
 
การบริหารงานโครงการ
โครงการงบประมาณ
2558
   
การบริหารงานภายในองค์กร
ตัวชี้วัดคำรับรอง ปี 58
การจัดการความรู้ (KM)
ฐานข้อมูลองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์ 57-60
การขับเคลื่อน MRCF
แผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์Œ
คู่มือการประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติงานคณะทำงาน
ลดใช้พลังงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Link รายการเดินหน้า
ประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
- บริหารจัดการน้ำฤดูกาลใหม่
- ปรับโครงสร้างสินค้าเกษตร
- ปัญหาหมอกควัน/ภัยแล้ง


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
รายละเอียดการประเมิน

แจ้ง สสข.1 2 3 และ 9 เร่งรัดการรายงานตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
(แบบ กสก.) โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง ปี 2557/2558
- ดาวน์โหลดคู่มือระบบ rbm
- แบบ กสก.27

คู่มือโครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปี 2558 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 Click
คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนใต้ ปี 2558 Click
คู่มือโครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปี 2558 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 Click

รายชื่อโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายกองกำกับ
(โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน)
Click
จัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่โครงการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ กรมส่งเสริมการเกษตร
26-27 พ.ค.58

ติดตามงานโซนนิ่งและการใช้ระบบการ
จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่
การปลูกพืช ...รายละเอียดร่วมจัดนิทรรศการ "การใช้น้ำ...อย่างรู้
คุณค่า" ในงานเปิดบ้านงานวิจัย
กรมวิชาการเกษตร 22-24 พ.ค.58

 

 

กองประสานงานโครงการพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ 2143/1 อาคารเบ็ญจสิริกิติ์ ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900