<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="874"%> Untitled Document

 กระบวนการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

 กระบวนการพัฒนาการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร
ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ
และพื้นที่เฉพาะ

 กระบวนการรับเสด็จ

1) โครงการพระราชดำริทั่วไป

2) โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
    กลางวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กพฉ.


 

กระบวนการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรในพื้นที่โครงการ
พระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ

 

 

กระบวนการรับเสด็จโครงการพระราชดำริทั่วไป

 

 

กระบวนการรับเสด็จโครงการเกษตรเืพื่ออาหารกลางวัน