องค์ความรู้ที่จำเป็น
ของกลุ่ม/ฝ่าย

- ความรู้การดำเนินงาน
- ความรู้ด้านวิชาการ

- ความรู้ด้านโครงการ


บทความ/ผลงานวิชาการ
ภายในหน่วยงาน
  - ผลงาน 1
  - ผลงาน 2

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กลุ่มโครงการพระราชดำริ
 
- ขั้นตอนการรับเสด็จ
กลุ่มส่งเสริมการเกษตรเขตพัฒนาพิเศษ
 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช
  - แนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตามหลัก Zoning
กลุ่มเกษตรชลประทาน
- พืชใช้น้ำน้อย : พืชตระกูลถั่ว
ฝ่ายบริหารทั่วไป
  - การเขียนหนังสือราชการ

 


 

 

คณะทำงานจัดการความรู้ (KM)
กองประสานงานโครงการพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ
2143/1 อาคารเบญจสิริกิติ์ ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900