ติดตามงานโซนนิ่งและการใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่
ปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืช ..รายละเอียด
- สสข.6 จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลำปาง่ 13-16 พฤษภาคม 58

- สสข.4 จังหวัดขอนแก่น 19-22 พฤษภาคม 58