จัดงาน “กระทรวงเกษตร  ร่วมใจสนองงาน เกษตรกร ประชาชน
ปลูกไม้ผล 6 ล้านต้นในครัวเรือน” ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ
ปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพ -
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ในระหว่างวันที่  3-4 เม.ย. 58 ณ ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชลบุรี Click

สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการจัดงาน
โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผล
ยืนต้นครัวเรือนละต้นฯ
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จ.ชลบุรี อ.หนองใหญ่
จ.ชลบุรี 29 ม.ค. 2558
Click

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบ
ติดตามและประเมินผลโครงการ
ชายแดนใต้ ประจำปี ีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 วันที่ 5 ก.พ.58 Click
ร่วมรับเสด็จติดตามงานโครงการ
ความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการ
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชการกุมารี
จ.น่าน วันที่ 16-17 ก.พ.58 Click
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน
โครงการความร่วมมือในการพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่
โครงการพระราชดำีริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวันที่
20-21 ม.ค. 58 จ.น่าน Click
ผลการจัดงานวันรณรงค์ปลูกไม้ผลยืนต้นโครงการเฉลิมพระ-
เกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้นฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน
2557 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี Click
ผลการจัดนิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผล
ไม้ยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60
พรรษา 2 เมษายน 2558 เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2557
ณ อุทยาน ร.2 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม Click
ประชุมจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
แบบบูรณาการของโครงการศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงและ
โครงการขยายผลโครงการหลวง
รายละเอียด

นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผอ.กลุ่ม
งานพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ด้ติดตามการจัดทำ
เอกสารวิชาการ และการวิเคราะห์
พื้นที่ของศูนย์ส่งเสริมการเกษตร
ที่สูงเมื่อวันที่ 17-19 พ.ค. 55
ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง
จ.ตาก รายละเอียด

กลุ่มงานพัฒนาพื้นที่สูง ได้ติดตาม
งานส่งเสริมการเกษตร บนพื้นที่สูง
และเก็บรวบรวมข้อมูลระดับ
ครัวเรือนในการ วิเคราะห์พื้นที่และ
ชุมชนเพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปใช้
ประกอบในการ จัดทำแนวทางการ
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรบน
พื้นที่สูงของศูนย์ฯ ในระยะต่างๆ เมื่อวันที่ 28-31 พค.55 ณ ศูนย์
ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จ.เชียงราย (ดอยตุง) รายละเอียด

กลุ่มงานพัฒนาพื้นที่สูง ได้ติดตาม
งานส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูง
และเก็บรวบรวมข้อมูลระดับครัว
เรือนในการวิเคราะห์พื้นที่และ
ชุมชนเพื่อนำผลการวิเคราะห์ไป
ใช้ประกอบในการจัดทำแนวทาง
การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
บนพื้นที่สูงของศูนย์ฯ เมื่อวันที่
12-15 มิ.ย. 55 ณ ศูนย์ส่งเสริม
การเกษตรที่สูง จ.ตาก รายละเอียด

นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวย
การกลุ่มงานพัฒนาพื้นที่สูง พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่ได้ติดตามการ
จัดทำเอกสารวิชาการและการ
วิเคราะห์พื้นที่ของศูนย์ส่งเสริม
การเกษตรที่สูงเมื่อวันที่ 10-12
พ.ค.55 ณ ศูนย์ส่งเสริมการ
เกษตรที่สูง จ.เลย รายละเอียด
นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวย
การกลุ่มงานพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ติดตาม
การจัดทำเอกสารวิชาการและ
การวิเคราะห์พื้นที่ของศูนย์
ส่งเสริมการเกษตรที่สูงเมื่อวันที่
2-4 พ.ค.55 ณ ศูนย์ส่งเสริมการ
เกษตรที่สูง จังหวัดเชียงรายและ
จังหวัดพะเยา รายละเอียด
การประชุมชี้แจงและการจัดทำ
แผน การดำเนินงานเจ้าหน้าที่
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง
ประจำปีงบประมาณ 2555 วันที่
28-29 มี.ค.55 ณ ศูนย์ส่งเสริม
การเกษตรที่สูง จ.เลย รายละเอียด
กลุ่มงานพัฒนาพื้นที่สูงได้จัด
ประชุมคณะทำงานโครงการความ
ร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการ
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เมื่อวันที่ 26 เม.ย.55 ณ
ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดน่าน รายละเอียด