กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ

กรมส่งเสริมการเกษตร อาคารเบญจสิริกิติ์ ชั้น 2

เลขที่ 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0 2579 3804 โทรสาร. 0 2579 3010

e-mail : agrodev@doae.go.th