อัตรากำลังและผู้บริหาร

ผู้บริหารกองประสานงานโครงการพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ

 

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส
ผู้อำนวยการ

 

น.ส.ถนอมพรรณ สืบจากดี
ผอ.กลุ่มโครงการพระราชดำร


นายกิตติพันธ์ จันทาศรี
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการเขต
เหมาะสมสำหรับการปลูกพืช


นายวุฒิชัย ชิณวงศ์
ผอ.กลุ่มเกษตร
ชลประทาน

นายถนัด เกิดงาม
หน.กลุ่มส่งเสริมการจัดการเขต
เหมาะสมสำหรับการปลูกพืช

นางทวีวรรณ สุขสมบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 

อัตรากำลัง

กลุ่มงาน/ฝ่าย
ข้าราชการระดับ
ลูกจ้าง
ประจำ
พนักงาน
ราชการ
รวม
อำนวยการระดับต้น
ชำนาญการพิเศษ
ชำนาญการ/งาน
ปฏิบัติการ/งาน
ผู้อำนวยการกอง
1
-
-
-
-
-
1
ฝ่ายบริหารทั่วไป
-
-
3
1
5
2
11
ฝ่ายยุทธศาสตร์
-
-
2
1
-
1
4
กลุ่มงานเกษตรชลประทานฯ
-
1
1
1
-
3
6
กลุ่มงานโครงการพระราชดำร
-
1
3
-
-
3
7
กลุ่มงานพัฒนาพื้นที่สูง
-
1
3
-
-
2
6
รวม
1
3
12
3
5
11
35

 

วิสัยทัศน์

มุ่งขับเคลื่อนงานพัฒนาการเกษตรในเขตพื้นที่เฉพาะ ให้ก้าวหน้าเพื่อนำพาเกษตรกรอยู่ดีมีสุข บนพื้นฐานการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. ศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ และถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการทรัพยากร เพื่อวางระบบชลประทาน
    และวางแผนการพัฒนาให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่

2. ศึกษา วิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมการเกษตรในโครงการพระราชดำริ
    และพื้นที่เฉพาะ

3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ยุทธศาสตร์

1.พัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

2.ส่งเสริมการทำการเกษตรผสมผสานให้มีความหลากหลาย

3.มุ่งเน้นนำผลสำเร็จของการพัฒนาการเกษตรตามโครงการพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะขยายผลสู่พื้นที่อื่น

4.สร้างฐานข้อมูลเกษตรกรและการพัฒนาด้านการเกษตร

5.พัฒนาบุคลากรให้รอบรู้เป็นผู้ชำนาญการและมีจิตสำนึกในการทำงานร่วมกับเกษตรกร